Цели и общи условия

1. Цели на професионалното обучение

Настоящата специализирана програма продължава установените традиции от Българското Актюерско Дружество (БАД) в професионалното обучение на актюерите и цели да:

  • посрещне потребностите от специализирано професионално обучение на актюери в практиката на животозастраховането и общото застраховане, пенсионното и здравно осигуряване, финансите и управлението на инвестициите;
  • постигне повишаване на качеството на актюерските услуги, предлагани у нас;
  • извърши сертифициране на актюери, успешно издържали съответните изпити;
  • помогне на актюерите в България да покрият високите квалификационни изисквания на професията, установени в Устава на БАД, както и Образователните програми на Международната Актюерска Асоциация и на Европейската Актюерска Асоциация.

2. Участници в обучението

В програмата могат да участват всички желаещи актюери, инвестиционни специалисти, мениджъри, счетоводители и други финансови специалисти от банки, застрахователни компании, пенсионни и здравни фондове, финансови къщи, компании за управление на инвестиции, инвестиционни фондове и други организации, където се извършват или ще се извършват актюерски пресмятания, оценки и анализи.

Изисквания към курсистите:

Кандидатите за обучение следва да са завършили висше образование със степен не по-ниска от “бакалавър” или да са студенти по която и да е от областите: математика, информатика, инженерни науки, икономика. Необходимият минимум математическа подготовка включва познания в рамките на курс по математически анализ (диференциално и интегрално смятане), теория на вероятностите и математическа статистика от висше учебно заведение. Студентите, които учат в акредитирани висши училища също имат право да кандидатстват за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки, при условие че имат необходимите минимални познания.

3. Основни модули

М 101 Финансова математика (Financial mathematics)

М 102 Вероятности и статистика (Probability and mathematical statistics)

М 103 Статистически методи (Statistical/ Stochastic methods)

М 104 Актюерско моделиране (Modeling)

М 105 Актюерска математика (Actuarial mathematics)

М 106 Икономика (Economics)

М 107 Финанси и финансови отчети (Finance and Financial reporting)

М 108 Инвестиции и управление на активи (Investment and asset management)

М 109 Професионализъм

М 110 Риск мениджмънт в актюерството (Actuarial risk management)

P 101 Принципи и практики на пенсионното осигуряване

P 102 Принципи и практики на общото застраховане

P 103 Принципи и практики на животозастраховането

Учебното съдържание на модулите е съобразено с изискванията на Образователната програма на Международната Актюерска Асоциация . Подробно съдържание по теми на отделните модули е описано в раздел “Изпитни програми”.

4. Форми на обучение

Формата на обучение е дистанционна.

При дистанционната форма всеки участник получава комплект печатни материали и се подготвя самостоятелно по тях, след което се явява на изпит в определените изпитни сесии. Записването за обучение е целогодишно.

При сформиране на група от желаещи повече от 10 лица по решение на Комисията по квалификация и Управителния съвет на БАД може да се организират лекции по отделни модули.

5. Изпити

За всеки модул се организира писмен изпит под формата на тест за решаване на задачи и практически казуси. Датите се уточняват и съобщават допълнително на курсистите.

Всеки участник, който успешно издържи всички изпити по учебната програма ще получи диплома от Българското Актюерско Дружество за квалификация и правоспособност в актюерските науки и приложението им в застрахователната дейност, осигуряването и управлението на инвестициите.

6. Записване за обучение по модул от учебната програма

Първоначално кандидатите попълват формуляр за участие, който изпращат на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. След което БАД изпраща на всеки кандидат потвърждение за участие.

7. Такси за участие

Таксата за участие в дистанционна форма на обучение се заплаща поотделно за всеки един от модулите и е както следва:

Модул Такса
М 101 Финансова математика (Financial mathematics) 300 лв.
М 102 Вероятности и статистика (Probability and mathematical statistics) 300 лв.
М 103 Статистически методи (Statistical/ Stochastic methods) 300 лв.
М 104 Актюерско моделиране (Modeling) 300 лв.
М 105 Актюерска математика (Actuarial mathematics) 300 лв.
М 106 Икономика (Economics) 300 лв.
М 107 Финанси и финансови отчети (Finance and Financial reporting) 300 лв.
М 108 Инвестиции и управление на активи (Investment and asset management) 300 лв.
М 109 Професионализъм 100 лв.
М 110 Риск мениджмънт в актюерството (Actuarial risk management) 300 лв.
P 101 Принципи и практики на пенсионното осигуряване 400 лв.
P 102 Принципи и практики на общото застраховане 400 лв.
P 103 Принципи и практики на животозастраховането 400 лв.

Таксата за повторно явяване на изпит е 100 лв. за всеки един от модулите.

Членовете на БАД ползват 20% отстъпка от горепосочените цени.
Плащането на таксата се извършва по банков път в лева по сметката на Българско Актюерско Дружество:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00
UniCredit Bulbank
Крайният срок за плащане на таксите за отделните модули е седем календарни дни след като получите потвърждение от БАД.

8. Записване за явяване на изпит

За явяване на изпит се подава Заявление за явяване на изпит на електронния адрес на БАД, не по-късно от един месец преди датата на изпита. Изпит се провежда при минимум

5 подадени заявления. До три седмици преди датата на изпита Комисията по квалификация изпраща лично до заявилите участие потвърждение за участие в изпита или съответно уведомление за отмяна на изпита. В случай на отмяна на изпита, БАД връща платената такса за повторно явяване на изпит или я запазва за бъдещо явяване на изпит по същия модул в съответствие с желанието на кандидата.

При отмяна на изпит, Комисията по квалификация провежда изпит по този модул през една от следващите две изпитни сесии, независимо от броя на подадените заявления.

8. Допълнителна информация

За повече информация можете да се обръщате към членовете на комисията по кфалификация, чийто данни за контакт са в панела “Органи на БАД” както и към председателя на Дружеството.
Адрес на офиса на БАД: ул. “Академик Георги Бончев”, бл.8, етаж 2, офис 218,
Институт по математика към БАН
ел. поща: bas@bitex.bg.