Професионални изисквания

Настоящите професионални изисквания за квалификация на актюерите определят професионалните актюерски изпити, квалификационния минимум, условията за придобиване на сертификат за квалификация и правоспособност по актюерски науки и тяхното приложение в застраховането, осигуряването и инвестициите и изискванията за упражняването на актюерската професия в Р България.

Тези изисквания са изготвени в съответствие с Устава на Българското Актюерско Дружество (БАД).

Професионални изисквания за квалификацията на актюерите actuarial_qualification