Кодекс за професионална етика

Настоящият кодекс е неразделна част от Устава на Българското актюерско дружество. Той е изготвен в съответствие с Устава и изискванията за кодекс на поведение на актюерската професия за страните членки на ЕС, изработени от Международната актюерска асоциация (IAA).

В съответствие с Устава членовете на Българското актюерско дружество се придържат към единни принципи и норми на морал и професионална етика.

Професионална отговорност на актюера е да бъде запознат и да се информира непрекъснато по ревизията на настоящия кодекс. Актюерът трябва да следва правилата за професионално поведение при извършване на професионални услуги.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОЯЛНОСТ

(1) Актюерът действа честно и по начин, утвърждаващ добрата репутация на актюерската професия и не действа против обществените интереси. (C, D; 1, 2.)

(2) Актюерът избягва публичност, която може да доведе до неуместно или нечестно професионално преимущество, което не може да бъде аргументирано или има подвеждащ характер. (Q, E; 2.)

(3) Актюерът извършва професионални услуги по честен начин, с надлежното умение и старание. Той изпълнява професионалните си отговорности към своя клиент или работодател. (A,B; 1.)

(4) Актюерът изпълнява професионални услуги, само ако е компетентен и притежава необходимия професионален опит за това. (I; 4.)

СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАКТИКАТА

(5) Актюерът носи отговорност за това, че професионалните услуги, извършвани от него или под негово ръководство съответстват на приложимите стандарти по отношение на актюерската практика. (J; 5.)

(6) Актюерът трябва да има предвид всички Указания, издадени или одобрени от Българско актюерско дружество, както и техния характер (задължителен, препоръчителен и пр.) (5.)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(7) При представяне на професионалните си заключения актюерът трябва ясно да покаже, че той е изготвил тези заключения и че може да предостави на клиента или работодателя допълнителна информация и обяснения относно обхвата на приложимост, методите и данните. (K; 6.)

(8) При представяне на професионалните си заключения актюерът трябва да посочи клиента, за когото са направени заключенията, както и от какво служебно положение актюерът извършва услугата. (L, M; 7.)

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

(9) Актюерът разкрива пълно и навременно пред своя клиент източниците на всички преки и непреки възнаграждения, които той или неговата фирма могат да получат във връзка с оказване на професионални услуги на този клиент. (P; 10)

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(10) Актюерът не извършва професионални услуги, предполагащи действителен или потенциален конфликт на интереси, освен ако способността му да действува по безпристрастен начин е ненакърнена и е направено пълно разкритие на действителния или потенциален конфликт на интереси. (N; 8.)

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

(11) Актюерът не трябва да разкрива никаква конфиденциална информация, получена при извършване на професионални услуги за клиент или работодател, освен ако не е упълномощен за това от клиента или работодателя, или ако това не се изисква по закон. (H; 3.)

ТОЛЕРАНТНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

(12) Актюерът извършва професионалните си услуги толерантно и си сътрудничи с други служители и контрагенти обслужващи клиента или работодателя. (F, G; 3.)

(13) Когато от актюера се изисква да поеме професионални услуги, които преди това са били извършвани от друг актюер, той трябва да прецени дали е необходимо за случая да се консултира с лицето, извършвало преди него професионалните услуги, за да се увери дали е уместно да поеме тази нова отговорност. (O; 9.)

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЦЕДУРИ

(14) Актюерът попада под действието на дисциплинарните процедури, определени в Дисциплинарния правилник и Устава на Българското актюерско дружество и има право на обжалване според Устава и Дисциплинарния правилник. Актюерът следва да приеме всяка наложена дисциплинарна мярка или резултата от всяка процедура по обжалването. (R,S ; 11.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В настоящия кодекс не се прави разграничение между отделните категории актюери.

§2. По смисъла на този кодекс:

  1. “актюер” е всеки редовен или асоцииран член на Българското актюерско дружество.
  2. “клиент” е лицето или институцията, ползуваща се от услугите на актюера или услугите на фирмата или компанията, за които работи актюерът.
  3. “работодател” е застраховател, осигурител или друга институция, при която актюерът е нает на работа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Буквите в скобите в края на всеки параграф от настоящия кодекс обозначават засегнатите в съответния параграф концепции по отношение на Правилата за поведение на Комисията по акредитация към Международната актюерска асоциация ( IAA Accreditation Committee).

§2. Цифрите в скобите в края на всеки параграф от настоящия кодекс обозначават номера на члена от Кодекса за професионално поведение на актюерите в страните от ЕС, създаден от Консултативната група ( Groupe Consultatif) , който напълно или частично съдържа разпоредбите на съответния параграф на настоящия кодекс.