Покана за Изборно Общо Събрание 2018

2018-05-31

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква изборно Общо събрание на 14.06.2018 г. в 17.00 ч. в гр. София, “Централ Хотел София”, бул. “Христо Ботев” №52 при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
2. Избор на УС, Председател на УС и постоянни комисии на Българско Актюерско Дружество с мандат 2019-2020 г.
3. Приемане на професионални стандарти.
4. Разни.
Поканата е публикувана в брой 37 на ДВ от 04.05.2018 г.

Invitation_Elective_Genetal_Meeting_14.06.2018.pdf