ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018

2018-03-23

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество свиква редовно Годишно Общо събрание на 24.04.2018 г. в 17.30 ч. в гр. София, бул. “Витоша” № 106, в „Сентрал Парк Хотел София” при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2. Приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2017 г.

3. Освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии.

4. Бюджет и програма за дейността за 2018 г. и 2019 г.
5. Приемане на професионални стандарти.

6. Разни.

Invitation_Annual_General_Meeting_2018