Актюер в дирекция „Продуктово развитие и ценообразуване” – „Дженерали Застраховане“ АД

2016-01-22

„Дженерали Застраховане“ АД е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако вие:
- Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
- Имате отлични комуникативни качества;
- Умеете да подреждате приоритети си и сте гъвкав в поведението си;

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Актюер в дирекция „Продуктово развитие и ценообразуване”
Отговорности:
• Анализ на застрахователния портфейл и продукти от „Общо застраховане”;
• Разработване и калкулиране на тарифи за застрахователните продукти от „Общо застраховане”;
• Участие в процесите на развитие на застрахователните продукти;
• Изготвяне на прогнози, справки и отчети по видове застраховки и сегменти;
• Мониторинг, анализиране и обобщаване на технически резултат по видове застраховки и техните сегменти

Изисквания:
• Висше образование в областта на математиката, актюерските науки, информатика или икономика.
• Минимум три години стаж по специалността;
• Отлични компютърни умения, задължително предишен опит в работата с MS Office. Работа с база данни и MS Access;
• Владеене на английски език;
• Отлично познаване на нормативната база и изисквания, приложими в застрахователната дейност;
• Оперативност, отговорност при спазване на кратки сроковe и добри аналитични умения;
• Предишен опит в обработката на данни от информационна система, ползване на статистически софтуер в застраховането и/или познания за ценообразуването на застрахователен продукт (вкл. неговите елементи и процесите на мониторинг, анализ, промени и въздействие/резултат от промените), ще се считат за предимство.

Ако желаете:
• да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
• да постигате резултати в сферата на Общото застраховане;
• да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;
• да се обучите чрез курсове, семинари и специализации с оглед повишаване квалификацията и усвояване на водещия световен опит в областта на застраховането, както и опита на компаниите от групата на Generali в развитието на застрахователния бизнес;
• да получите добро възнаграждение адекватно на потенциала и постиженията ви;

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо, на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 29ти Януари 2016г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.