ЗК „Надежда“ АД търси ОТГОВОРЕН АКТЮЕР

2015-09-18

ОТГОВОРЕН АКТЮЕР
Ref.No: ЗК 14

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

• Организира, ръководи и отговаря за актюерското обслужване на Застрахователна компания „Надежда” АД
• Изготвя годишен актюерски доклад
• Прилага актюерски техники за определяне на резервите и цената на рисковете като изчислява техническите резерви на застрахователния портфейл, съгласно действащо законодателство
• Извършва оценка на активите, които обезпечават резервите и отговаря за избора на инвестиционна стратегия
• Анализира проявлението на застрахователните рискове и извършените разходи и съпоставя резултатите със заложените стойности при определяне на застрахователните премии
• Изчислява квотата на щетимост и комбиниран коефициент
• Определя коректна схема на разпределение на дохода от инвестиции на активите между застрахования и застрахователя
• Коректно и прецизно определя цените на съответните продукти
• Предоставя финансови съвети и анализи като взема под внимание промените в лихвените проценти, инфлацията, възвръщаемостта на инвестициите и застраховаеми събития
• Предоставя котировки на премии при сключване на застрахователните договори при необходимост с подписвач
• Изготвя комплексни анализи и справки в изискващата се форма за представяне пред регулаторните органи, законодателите, мениджмънта и акционерите на компанията

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

• Висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен “магистър” или образователна и научна степен “доктор” с покрит хорариум по висша математика
• Призната правоспособност на отговорен актюер
• Мининмум тригодишен опит като актюер на застраховател, презастраховател, здравноосигурително дружество, пенсионноосигурително дружество, в органи, осъществяващи надзор върху дейността на тези лица, или като хабилитиран преподавател по застраховане или актюерство
• Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер
• Не е бил в последните 3 години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори
• Не е обявяван в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност
• Не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност

ПРЕДЛАГАМЕ

• Конкурентно възнаграждение
• Възможност за професионално развитие
• Свобода за вземане и прилагане на мотивирани професионални решения

Очакваме Вашата кандидатура.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информираме Ви, че част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни. ЗК „Надежда“ АД е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. ЗК „Надежда“ АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.