Пенсионно осигуряване

Роля на актюера в пенсионната система

Пенсионните актюери създават и управляват системи за пенсионно спестяване, които са пригодими към променящите се икономически условия и тенденции

В страните от Европейския съюз, САЩ, Канада, Австралия и др. заделянето на средства от работещите по време на трудоспособния им период е ключова концепция в осигуряването на пенсии. Пенсионните права представляват най-големия финансов актив за много хора. Пенсионната система е основен елемент на икономиката. Във Великобритания много над £800 млрд. са инвестирани в професионални и лични пенсии. Актюерите имат опит в оценяването на дългосрочните резултати от предварителното финансиране за пенсии и ефектите от избора на различните пенсионни форми. Актюерите подпомагат правителствата, работодателите и отделните хора в усилията им за осигуряването на бъдещите поколения с адекватни и сигурни пенсии.

Пенсионният актюер има следните основни роли – да проектира пенсионни схеми, да защитава данъчните приходи, да предоговаря пенсиите, да защитава осигурените лица и да спомага за безпроблемното опериране на схемите.

Проектиране на пенсионни схеми

Професионалните пенсионни схеми са силен инструмент на пазара на труда – при назначаването и задържането на квалифицирани работници и служители. Пенсионните актюери дават съвети за проектиране на схема, която отговаря на специфичните потребности на работодателя. Създаването на подходящата схема, вземайки предвид пенсионните разходи и моделирането на бъдещата работна сила изисква технически и комуникативни умения.

Защитаване на данъчните приходи

Облагането с данъци на пенсионните фондове се основава на принципа на необлагаемо натрупване на вноските в пенсионните фондове до започване на изплащане на пенсиите. След което пенсионните плащания от фондовете се облагат с данък. Пенсионните актюери наблюдават до каква степен се спазват данъчните облекчения като предоставят редовни оценки на активите и пасивите на фондовете на данъчната служба. Те предоставят сертификат, потвърждаващ, че не са направени свръх пенсионни изплащания и съответно пенсионния фонд спазва данъчните закони. Тази практика е типична за актюерите във Великобритания.

Предоговаряне на пенсиите

На пенсионните схеми са предоставени данъчни привилегии, ако изплащат някаква част от държавната пенсия, като за целта могат да заменят държавната пенсионна схема – предоговаряйки я. Правителството разчита на пенсионните актюери да потвърдят, че алтернативните пенсии са адекватни и сигурни. Тази практика отново е най-вече разпространена във Великобритания.

Защита на интересите на осигурените лица

Пенсионното законодателство определя ролята на актюера в фондовите пенсионни схеми. Особенно характерно за законодателството на някои страни са назначените актюери на пенсионната схема (appointed schemes actuaries ), които периодично оценяват нивото на задълженията и на активите на пенсиония фонд и докладват на доверителите на пенсионните схеми за тяхната адекватност и доколко те отговарят на законово установения минимум. Актюерите консултират доверителите и работодателите за необходимите нива на вноски, които работодателите и осигурените лица трябва да поддържат в бъдеще за да може фондът да отговаря на законовите изисквания. Назначените актюери на пенсионната схема също така докладват на пенсионния надзор за всякакви нарушения на закона, които са забелязали по време на работата си.

Безпроблемно опериране на фондовете

Пенсионните актюери играят важна роля и в гладкото и безпроблемно опериране на пенсионните фонодове. Те предоставят редовно професионални съвети на осигурените лица и на техните доверители, както и на работодателите относно широкия спектър от проблеми като инвестиции и анюитети. Те защитават интересите на осигурените лица, когато пенсионните схеми биват сливани или поглъщани и помагат при трансферирането на пенсионните права на членовете на схемата, в случай, че работниците променят работното си място.