Общо застраховане

Това е бързо развиваща се област, в която актюерите правят заключения анализирайки потенциалните последствия от случайни събития

Пожарите, наводненията, ураганите и земетресенията имат сериозни финансови последствия за хората и за застрахователната индустрия. Докато застрахователите остават да носят отговорности за един много продължителен период за събития, настъпили в следствие от азбестово натравяне, тютюнопушене и замърсяване на околната среда; бизнес общността често търси застраховки на най-последните иновации като нови методи на строене или животоспасяващи лекарства.

Все повече застрахователите от всички видове общо застраховане използват актюерските умения за управление на рисковете типични за техния бизнес. Като начало актюерите в тази сфера прилагат статистически техники за определяне на резервите и цената на рисковете. Освен това актюерите често се занимават и с динамичното управление в условия на хаотична несигурност. Застрахователите са все по-заинтересовани да разберат променливостта на своите доходи и нивата на увереност, които съответстват на платежоспособен счетоводен баланс. Най-новата техника предложена от актюерите е динамичен финансов анализ, при който финансовата позиция на застрахователя се проектира в бъдещето, като се вземат в предвид специфичните рискове и общата несигурност за да се вземат съответни управленски решения. Тази техника се използва при избора на активи, при моделиране на презастрахователни покрития, при оценяване на премиите и др.

Бързото развитие на изчислителната техника позволи на актюерите да развият много сложни модели на катастрофи, в частност на урагани и земетресения в САЩ и Япония, където в последните години този тип бедствия причиниха значителни щети. Застрахователите използват модели при вземане на решения за поемане на рискове, така че тези рискове да не ги изложат твърде много на еднократни катастрофи. Регулаторните и рейтинговите агенции разчитат все повече на актюерските подходи.

Актюерите в голяма част все още се занимават с определяне цените на застраховките, както на Лондонския пазар, така и на личните застраховки, където например застрахователната премия на една къща се свързва с фактори като броя на спалните помощения, географския район, пощенския код и местоположението. Застрахователните пазари са по-конкурентни от всякога и застрахователите гледат на актюерите като на конкурентно предимство.

Резервите за щети са сред основните задължения на актюерите. Пресмятането на резервите изисква проектиране на настъпването на вероятностните събития (щети), което се прави при определени предположения, базирани на опита и на познанията за пазара.

Застрахователният пазар е много активен, особено в Лондон, с множество сливания и поглъщания на компании. Всичко това поражда актюерски разработки по проблеми, свързани с оценяване на бизнеса, оценка на резервите при предварителното проучване на компаниите (дю дилиджънс), договаряне на разменни условия и разрешаване на спорни проблеми.

Много актюери работят и за презастрахователни компании. Значително развитие бележи сближаването между капиталовите пазари и презастрахователните компании, където актюерите имат за цел превръщането на застрахователни и презастрахователни рискове в ценни книжа и търгуеми фючърси. С изключително бързо нарастващите рискови фактори изглежда ползата от актюерите ще нараства в бъдещето.