Обществен интерес и професионализъм

 

Актюерите в защита на обществения интерес

Актюерите сериозно изпълняват отговорността си към обществото и са наясно с положителното си влияние, когато прилагат разнородните си умения в обществена полза. Чрез националните си сдружения актюерите предлагат доброволно помощ на национални и регионални правителствени организации, анализират и предлагат нормативни решения и съветват относно широк кръг от обществени проблеми. Акютерите предлагат чрез Международната Актюерска Асоциация помощ на международни регулационни, финансови, счетоводни и публични организации.

Важността на професионализма

Актюерската професия разпознава и оценява изключителната степен на обществено доверие, което й се гласува и съответно осъзнава отговорността да изпълни своя дълг към обществото като поддържа високо ниво на професионализъм сред членовете си. Кандидатите за актюери трябва успешно да завършат взискателни образователни програми и да постигнат високо ниво на професионален опит преди да бъдат допуснати до членство в актюерската професия. Членството в професията изисква тези стандарти да бъдат постигнати и задържани на високо ниво на компетентност. Членовете трябва да се придържат към разработените от опитни практици процедурни стандарти, които ръководят актюерите в извършване на комплексни анализи. Актюерите които не покриват тези стандарти са подложени на дисциплинарни действия от организацията, в която членуват. Установяването и поддържането на некомпроментирани професионални стандарти помага на актюерите да поддържат репутацията си, компетентността си и да бъдат етични и обективни.

Ролята на Международната Актюерска Асоциация

Създадена да служи като връзка между актюери и професионалните сдружения на актюери по цял свят, Международната Актюерска Асоциация е международната професионална, образователна и изследователска организация на националните актюерски сдружения. В съответствие с член 3 от Устава, целите на организацията са:

  1. Да развива ролята и подобрява репутацията и разпознаването на актюерската професия и индивидуалните актюери по света;
  2. Да популяризира стандартите за професионализъм сред членовете-национални сдружения и сред актюерите по света, осигурявайки обществения интерес;
  3. Да повишава знанията по актюерски науки и приложението им;
  4. Да повишава професионалната подготовка на актюерите по света;
  5. Да повишава общото самочувствие и респект сред актюерите;
  6. Да дава гласност на дискусиите между актюерите и актюерските асоциации по света;
  7. Да представлява членовете-национални сдружения в дискусии с международни организации.

Международната Актюерска Асоциация подобрява професионализма сред актюерите изисквайки от членовете си (националните сдружения) да установяват и поддържат стандарти на поведение и практика и подходящи дисциплинарни процедури.

Международната Актюерска Асоциация предлага опита на глобалната актюерска общност за доброволна подкрепа на организации, които поставят основите на международната обществена политика.