Какво е актюер?

Актюерите са стратегически мислещи хора с разнообразни умения, които са обучени в теорията и приложението на математиката, статистиката, икономическите науки, теорията на вероятностите и финансите. Те са наричани финансови архитекти и обществени математици, защото уникалната им комбинация от аналитични и бизнес умения се използват за разрешаване на най-различни финансови и социални проблеми в световен мащаб.

Чрез сложни аналитични техники, актюерите опознават, проектират и управляват широк спектър от случайни събития и финансови рискове и с увереност интерпретират бъдещето, както в краткосрочен, така и в дългосрочен смисъл. Актюерите предлагат практически решения на проблеми отнасящи се до последиците от бъдещи случайни събития и предоставят на мениджърите важна информация, с която се вземат дългосрочни стратегически решения.

В продължение повече от 150 години актюерите чрез своят опит и експертно мнение управляват рисковете свързани с животозастраховането, здравното осигуряване, имущественото застраховане и пенсионното осигуряване. Съществува стабилно и нарастващо търсене за актюерски умения в най-широк кръг от бизнес дисциплини като например управленско консултиране, инвестиции, финанси, брокерство, правна регулация, образование и софтуерно разработване.

Актюерите се обучават в предоставяне на широк кръг от изключително важни услуги, свързани с:

  • анализиране и управление на финансовите рискове и на свързани с тях други рискове;
  • конструиране на подходящи за специфични обстоятелства финансови модели;
  • предоставяне на анализи, които вземат под внимание промените в лихвените проценти, инфлацията, възвръщаемостта на инвестициите и всякакви непредвидими събития;
  • изготвяне на комплексни анализи и предоставянето им в съответната форма на регулаторните органи, законодателите, мениджмънта и акционерите на компаниите и рейтинговите агенции;
  • предоставяне на финасови съвети относно широк кръг от проблеми.

Традиционно актюерите са специалистите, които отговарят за изграждане то на основите на застрахователни и финансови продукти, здравноосигурителни и пенсионни схеми. Отговорностите им са свързани с коректно и прецизно определяне на цените на съответните продукти, както и оценка на необходимите резерви, които трябва да се заделят за посрещане на бъдещите задължения. В някои случаи актюерът извършва оценка на активите, които обезпечават резервите и отговаря за избора на инвестиционна стратегия.
В допълнение на горепосочените дейности особено важна е ролята на актюерите-консултанти. Обикновено това са лица, на свободна практика или работещи в консултански фирми, които притежават значителни умения и опит и предоставят своите услуги на базата на конкретни договорености. Клиентите им са застрахователни компании, презастрахователни компании, пенсионни и здравно-осигурителни фондове, правителствени и неправителствени организации и агенции. Задълженията им са сходни с тези на актюерите работещи за такива институции.

Предвид високото ниво на образование и умения, които се изискват, както и областите на приложение, актюерската професия е изключително престижна и в повечето случаи добре платена дейност.

Изключително важна предпоставка за успешна кариера в областта на актюерската професия е сериозно образование по математика и актюерски науки, както и добри познания по застраховане, икономика, финанси и счетоводство. Освен това з адължително за актюерите е да могат да работят с приложен софтуер, включващ електронни таблици, бази данни и специализирани програми за статистическа обработка и анализи .

Водещи страни и школи в областта на актюерството са Великобритания, САЩ, Канада , Австралия и др. Във всички държави с добре развита и функционираща пазарна икономика съществуват университети и колежи, които предлагат актюерски образователни програми. Съществена роля за поддържане на високото ниво на професията играят професионалните организации на актюерите, пред които се полагат специфични актюерски изпити.

Актюерската професия изисква изключително постоянство и полагане на усилия, свързани с постоянно обучение и квалификация, които продължават до края на професионална кариера на всеки актюер.