Здравно осигуряване

Нарастващата нужда от по-добрата отчетност в частния и държавния сектор на здравеопазването поставя актюера в уникална позиция като професионален съветник в процесите на вземане на решения

Актюерската професия е свързана с развитието на потребностите за анализ на житейските евентуалности в човешкия живот, традиционно в областите на животозастраховането и пенсионното осигуряване. Сега актюерите увеличават влиянието си в много аспекти на здравеопазването. В частния сектор актюерите работят с другите здравни професионалисти, за да се моделират по-добре всякакъв вид решения относно частни медицински застраховки, защита на доходите, защита в случай на критични болести и в областта на дългосрочното здравно застраховане. В много страни в държавния сектор актюерите от години участват във финансовото планиране на системата на държавното здравеопазване. Ролята на актюерите ще се увеличава с потребностите на правителствата да преструктурират държавните социални системи.

Във всички аспекти на актюерската работа от изключителна важност са качествените данни. Особенно важни са данните от областта на здравеопазването, където се извършват сложни анализи и често пъти данните са далеч от идеалните. Затова актюерите и в частния и държавния сектори увеличават бъдещата стойност на информацията и извличат реален и качествен анализ от наличната такава. Актюерският подход към данните и анализа им е често по-изчерпателен от други области на изследване. Например актюерското обучение създава у актюерите способността за оценка на важността на взаимодействието на различни здравни условия и да разбират истинските рискови фактори, които причиняват тези условия. Другите подходи се концентрират върху общите ефекти, които не винаги предоставят цялата картина.

Актюерите комбинират аналитичните си умения с медицинското знание на лекарите, медицинските сестри и останалия медицински персонал, за да подобрят качеството на здравеопазването. Тази дейност е подходяща както за частния така и за държавния сектор и във всичките аспекти на здравеопазването:

  • Рехабилитация и превенция
  • Контрол на болести
  • Сравнителен анализ
  • Медицина базирана на случаи
  • Финансово моделиране (на макро и микро ниво)

Актюерите са експерти в оценките на риска и са част от множество инициативи и са включени в основни проекти, част от инициативата за частно финансиране на здравеопазването. С преструктурирането на здравеопазването от нарастващо значение ще бъде актюерската експертиза относно плюсовете и минусите от инвестиране в нови технологии и инфраструктура, както в частния, така и в държавния сектор.