Животозастраховане

Актюерите са отдавна разпознати с тяхния опит и умения в управлението на финансово стабилните животозастрахователни компании. От десетилетия правителствата по света гласуват доверие на актюерите, като им дават правен статут за сертифициране възможността на животозастрахователните компании да посрещат без проблеми задълженията си към застрахованите.

За целите на своята работа актюерите трябва да изчисляват вероятностите за настъпване на събития като смърт, заболяване, нетрудоспособност. Последните са необходими за изграждането на таблици за смъртност и нетрудоспособност, които са базата за изчисляване на застрахователните премии и резерви по животозастраховане. Актюерите извършват постоянни изчисления и анализ на резервите на компанията и на границата за платежоспособност.